Tüzük


 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1. Derneğin adı, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’dir. Merkezi Ankara’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Kısa isim olarak GGYD kullanılır.

Logo olarak, dünya ekseni üzerine, insan objesi olan kırmızı ve mavi renkli bir örneği ilişik logo kullanır.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları doğrultusunda Türkiye’nin ve Türk halkının demokratik, sistemli ve planlı düzen içinde kalkınıp ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesini, teknoloji, sermaye, görüş alışverişi ve koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak, girişimcilerin ürettiği mal ve hizmetlerin yurtdışına pazarlanması ve ihracatın artırılması konusunda çalışmalar yapmak, başta ihracat mevzuatı olmak üzere girişim sektörünü ilgilendiren her türlü mevzuat hakkında üyelerini bilgilendirmek, sektörün karşılaştığı sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunup, sorunun giderilmesini talep etmek ve takip etmek, kamu ve özel sektördeki yöneticilerin girişim sektörü ile birlikte bulunarak ülke kalkınması konusunda ortak hareket etmelerini sağlamak, kent sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, yoksul aile ve öğrencilere, yaşlılara, eğitim kurumlarına yardım etmek, üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak ve ticareti geliştirmek, kaynaklarını iyi kullanan üretken bir toplum olma yolunda genç girişimci ve yöneticilerin üzerine düşenin gerçekleşmesine çalışmaktır.

Dernek, amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

1.     Türk ekonomisinin kalkınması ve gelişmesi için serbest meslek erbaplarını, esnafı, tüccarı, ticaret erbabını, bilim ve ilim sahibi tüm girişimcileri, kamu ve özel sektör yöneticilerini bir araya getirerek, ülke yararına çalışmalarda bulunmak, bunları bünyesinde toplayarak, teşkilatlanıp gelişmeleri için gerekli çalışmaları teşvik edip yardımcı olmak,

2.     Ulusal ekonominin gelişmesi için kalkınma, ihracat, ithalat, yatırım, döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak, özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyeleri teşvik etmek, rehberlik etmek, yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde üye şirket ve iş adamlarımızın referans, bilgi, güven, işbirliğini temin etmek,

3.     Ekonomik kurallara uygun olarak, hür girişimin yurt kalkınmasında ulusal çıkarlarımıza uygun olarak faaliyetler göstermesini sağlamak, mesleki sorunlara çözüm üreterek ilgili mercilere duyurmak ve takip etmek,

4.     Eğitim ve öğretimi, kalkınmanın temel unsurlarından biri kabul ederek, bu alanda öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmek, eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli yardımları yapmak, yoksul öğrencilere ve şehit ailesi çocuklarına eğitim, giyim vs. yardımlar yapmak, öğrenci dersliği yapmak, burs vermek-iptal etmek, verilecek bursun kriterlerini belirlemek,

5.     Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması için ülkenin ekonomik gücü oranında ulusal tasarrufların halka yönelmesini ve ulusal ekonominin dışa bağımlı olmaktan kurtarılması için yapılacak çalışmaları teşvik etmek,

6.     Türk girişimcisine, gelişmiş ekonomiler karşısında rekabet sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak, dünyada rekabet edebilecek ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması konularında yardımcı olmak ve yönlendirmek,

7.     Ekonomik hayata uygun olabilecek tarzda ülke içinde ve dışında fuarlar, sergiler düzenlemek, düzenlenecek fuar ve sergileri takip ederek, dernek çatısı altında bu organizasyonlara katılımı sağlamak,

8.     Üyelerini bilgilendirmek amacıyla, mevzuatlar konusunda paneller, seminerler düzenlemek veya üyelerin benzer etkinliklere katılmasını teşvik etmek ve yardımcı olmak,

9.     Yerli ve yabancı bilumum odalar, birlikler, kooperatifler, vakıflar, dernekler, mesleki teşekküller ve benzerleri ile doğrudan veya dolaylı olarak işbirliği yapmak, ülke tanıtımına katkıda bulunmak, ticari ilişkilerin kurulmasına rehberlik etmek,

10.  Yasanın verdiği imkânlar ölçüsünde, tüzük amaçları doğrultusunda federasyonlara, konseylere ayrıca derneklere üye olmak ve aidat ödemek

11.  Amaçlarının gerçekleşebilmesi için yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından yararlanarak, toplantılar, kurslar, konferanslar düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, dijital platformlarda yayın yapmak,

12.  Dernek amacına uygun olarak taşınır ve taşınmazlar almak, bunlar üzerine leh ve aleyhinde iştira hakkı, kira, şufa, ipotek, rehin, bedelsiz olarak devir ve temlik, fekke ve terkine karar vermek.

13.  Kooperatifler kurulmasına öncülük ederek, üyelerin mesken işyeri veya arsa edinmesini sağlamak,

14.  Tüzüklerinde benzer amaçları olan diğer derneklerle kardeş dernek uygulamasına geçerek, ortak faaliyetler yapmak, ortak girişimlerde bulunup karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak,

15.  Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar yapmak, uyum mevzuatları hakkında üyeleri bilgilendirmek,

16.  Yüce Önder Atatürk’ün dediği gibi, zamanında bu ülke için emek vermiş bulunan yaşlılarımıza sahip çıkarak, huzurevlerine sosyal yardımlar yapmak, bu amaçla organizasyonlar düzenlemek, tefriş ve tadilat yapmak,

17.  İlgili mülki amirlikler ve belediyelerle temasa geçerek, yaşanılan kente hizmet ilkesiyle, kent sorunlarının çözümü için paneller düzenlemek, kentle ilgili hizmetlerde mali gücü ölçüsünde yardımlarda bulunmak, sponsorluk etmek, aşevleri kurmak, hastanelerde oda vs. tefriş ve tadilat yapmak,

18.  Engelli vatandaşlara iş imkânı sağlanması konusunda çalışmalar yapmak, engelliler için düzenlenecek organizasyonlara katılmak, sponsorluk yapmak,

      19. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak

20.  Dernek üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, geceler,  piknik, sportif organizasyonlar, kokteyller vb. düzenlemek, sosyal tesis işletmek ve tüzükteki amaçları gerçekleştirmek için diğer faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalar yapmaktır.             

DERNEĞİN KURUCULARI:


MADDE 3: Derneğin kurucuları ve kimlik bilgileri, 41. maddesinde gösterilmiştir.


DERNEĞE ÜYE OLMA

MADDE 4:


A) ASİL:
Fiil ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Üye olmak için yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorunludur. Türk vatandaşı olmayanların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

B) ONUR ÜYELİĞİ: İlim ve iş dünyasına mensup kişilerden uygun görülenlere, yönetim kurulu kararıyla onur üyeliği verilebilir. Bununla birlikte on yıl süreyle dernek asil üyesi olup mali görevlerini yerine getiren 50 yaşını doldurmuş asil üyeler talepleri halinde asil üyelikten onur üyeliğine yönetim kurulu kararıyla geçebilirler. Onur üyeleri, dernek faaliyetlerine katılabilirler; ancak genel kurulda oy kullanamazlar, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulunda görev alamazlar. Yönetim kurulunca çalışma kurullarına atanabilirler. Aidat ödemeleri ihtiyaridir.

 

ÜYELİK HAKLARI

MADDE 5: Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları 30 gün içerisinde, üyeliğe kabul veya ret şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Üyeliğe kabulde, ticari ahlak ve dürüstlük aranır. Üyeliğe kabul etmeme halinde, gerekçe belirtme zorunluluğu yoktur. Dernek Genel Sekreteri kabul edilen üyeyi, dernek üyelerine duyurur ve kabulle ilgili işlemleri yapar.

MADDE 6: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, milliyet, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyeler dernek faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir. Üyelerle haberleşmede e-posta yolu esastır.

MADDE 7: Kamu ve özel sektör yöneticileri çalıştıkları kurum ve kuruluşun mevzuatında üye olmalarını engelleyici hüküm yer almaması halinde üyelik başvurusunda bulunabilirler.


 
ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 8: Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Üye ayrılma isteğini yazılı olarak dernek merkezine elden, e-posta veya faks yolu ile bildirir. Üyenin ayrılma isteği, dernek merkezine ulaştığı tarihten geçerli olmak üzere dernek defterine işlenir. İstifa eden üye varsa birikmiş borçlarını öder. Üyenin ayrılmasında ileri sürdüğü gerekçesi veya istifa şeklinin, dernek etiğine aykırı olması halinde, üye disiplin kuruluna sevk edilir. Dernek Genel Sekreteri, üyelikten çıkan üyenin terkinle ilgili işlemlerini yapar.

 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9:A) Üyelerden kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı, derneğe zarar verici sözlü, yazılı eylem veya işlem yapanlar, ticari ahlaka uygun olmayan davranış ve tutum içine girdiği yolunda üyeler tarafından ihbar ve şikâyet edilenler yönetim kurulu kararı ile disiplin kuruluna sevk edilirler.

B)Yazılı ihbardan sonra altı aylık birikmiş aidat borcu olan üyeler disiplin kuruluna sevke gerek duyulmadan yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir. Dernek Genel Sekreteri dernek üyeliğinden çıkarılma kararı kesinleşen üyenin terkinle ilgili işlemlerini yapar.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım, bağış, giriş ve yıllık aidatlarını geri isteyemezler. Birikmiş borçlarını ödemeleri zorunludur. Bununla birlikte dernek tarafından verilen üyelik plaketi, flama ve rozeti bir tutanakla dernek merkezine iade eder. Aksi halde, yasal yola müracaatla, tahsil ve teslimi sağlanır.

 

DERNEK ORGANLARI

MADDE 10: 

Dernek organları;

A) Genel kurul,

B) Yönetim kurulu,

C) Denetleme kurulu,

D) Disiplin kurulu,

E) Yüksek danışma kuruludur.

DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

MADDE 11: Dernek genel kurulu, derneğin asil üyeleri ile şube sayısı üçe kadar şube üyelerinin tamamından, şube sayısı üçten fazla olduğu zaman ise şubelerce seçilen delegelerden oluşur. Onur üyeleri, dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.

Genel kurul;

a) Her yıl ocak ayında bir yıl seçimli ve bir yıl seçimsiz olarak olağan genel kurul yapılır,
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine her zaman olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ

MADDE 12: Genel kurul, yönetim kurulunca, en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir. Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda yerine getirilir.

MADDE 13: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 14: Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurul kararı yayınlandığı gün, derneğe 6 aylık borcu bulunan borçlu üye listesi dernek merkezinde askıya çıkartılır.


Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.


Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği temsilci oy kullanır. Buna ilişkin tüzel kişinin karar defter sureti istenir. Onur üyelerinin oy kullanma hakkı yoktur. Dinleyici bölümünde otururlar. Kararlar, mevcudun salt çoğunluğuyla alınır.

Genel kurul, dernek başkanınca yapılacak konuşma ile açılır ve gündem maddelerine geçilir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile yeteri kadar kâtip seçilerek, divan oluşturulur. Toplantının yönetimi, divan başkanına aittir. Kâtipler, toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda üyelerden gelecek sorulara, dernek başkanının görevlendireceği yönetim kurulu üyesi cevap verir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15: Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular;

1.     Dernek organlarının seçilmesi,

2.     Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.     Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesi,

4.     Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.    Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması; satın alınacak taşınmazlarla ilgili olarak bankalardan kredi çekilmesi ve yapılacak kredi sözleşmelerinin imzalanması, ilgili kredi sözleşmelerinin icap ettirdiği teminat ve ipoteklerin verilmesi ve bunların fekkini istemek hususlarında yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,
b) Derneğe ait mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6.     Derneğin isminin değiştirilmesi, federasyona katılması veya ayrılması için karar alınması, yurt içi ve yurt dışında şubeler açılması için karar alınması ve işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7.   Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8.     Derneğin fesih edilmesi,

9.     Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

10.  Yurtiçinde ve yurtdışında şube kurulması ile ilgili olarak şube kurucular kurulu’na yetki vermek,

11.  Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak, şube yönetim ve denetleme kurullarının asil ve yedek üyelerini şube harcamalarında oluşan aşırı dengesizlik veya siyasi etkinlik gibi haller başta olmak üzere gerekli gördüğü takdirde görevden almak ve gerekli koşullarda dernek ve şube işlerinin aksamaması için olağan veya olağanüstü genel kurul'a kadar yönetim veya denetleme kurulunu atama sureti ile oluşturmak,

 

Seçimli Genel Kurul Toplantısı Şartları

MADDE 16:

Disiplin kurulunun sağlaması gereken koşullar,

Genel merkez disiplin kurulu asil ve yedek üye adaylarının, adaylık başvuru tarihi itibarı ile en az 2 yıl üyelik görevlerini yerine getirmiş olmalarıdır.

MADDE 17:

Gündeminde seçim maddesi bulunan genel merkez olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantısında aday yönetim kurulu, listesini genel kurul toplantı duyurusunun yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde dernek genel merkezine bildirir. Mevcut yönetim kurulu 2 gün içerisinde listeyi inceler ve gerekli koşulları sağlayan aday yönetim kurulu listesini onaylayarak üyelere duyurur.

Adaylık koşullarına uymayan hususların tespiti halinde listenin düzeltilmesi için aday yönetim kuruluna 2 gün ek süre verilir. Bu süre içerisinde düzeltilen aday yönetim kurulu listesi, mevcut yönetim kurulu tarafından 2 gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. Gerekli koşullara uymayan, düzeltme için verilen süre içerisinde listesini düzeltmeyen ya da düzeltilen listenin adaylık başvuru koşullarına hala uymadığının tespit edilmesi halinde aday yönetim kurulu başvurusu reddedilir. Reddedilen adaylık başvurusu ilgili kişiye dernek merkezine kayıtlı e-posta adresine bildirilir. Düzeltilen listenin gerekli koşulları sağlaması halinde aday yönetim kurulu listesi onaylanarak üyelere duyurulur.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 18: Yönetim kurulu, dernek asil üyeleri arasından, yirmi bir asil, yirmi bir yedek üyeden oluşmak üzere, genel kurulda seçilir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır. Görev süresi iki yıldır. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulunun uygun gördüğü yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur  

İlk toplantı, yaş olarak en büyük olan üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Sırasıyla, dernek yönetim kurulu başkanı, başkan vekili, dört başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, basın sözcüsü, sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu üye, dış ilişkilerden sorumlu üye, parlamento ve kamu ilişkilerden sorumlu üye, organizasyonlardan ve sosyal ilişkilerden sorumlu üye, üye ilişkileri dilek ve şikâyetler kurulundan sorumlu üye, üye kabulden sorumlu üye, eğitim ve projelerden sorumlu üye, AR-GE ve ÜR-GE’den sorumlu üye, ticaret ve yatırımlardan sorumlu üye, E-ticaret, dijitalleşmeden sorumlu üye, Nilüferler yetişiyor eğitime destek fonundan sorumlu üye seçilir. Genel sekreter, dernek başkanına bağlı olarak, yönetim kurulu kararlarının yürütülmesinden sorumludur. Başkan vekili, başkanın katılamadığı toplantı ve görüşmelerde, başkan adına hareket eder ve başkanın vereceği görevleri yapar. Başkan yardımcıları ise genel sekreter ile birlikte derneğin diğer kurullarının ve projelerin koordinesinde görev yapar. Diğer yönetim kurulu üyeleri kendi sorumluluk alanlarında görev yapar. Genel sekreter, üyelere bilgilendirme amaçlı kısa mesaj ve e-posta gönderebilir. Dernek yönetiminde şeffaflık ve özveri esastır.

Yönetim kurulu, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir ve kapatabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Toplantı günleri, yönetim kurulunca tespit edilir. En geç on beş günde bir olağan toplantı yapılır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler, kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair karar, süre verilerek ilgilinin savunması alındıktan sonra yönetim kurulunca verilir.             

Dernek icrai organı olan yönetim kuruluna bağlı olarak;

a) Ticaret ve iş geliştirme kurulu,
b) Dış ilişkiler kurulu,
c) Mesleki sorunlar kurulu,
d) Üye kabul kurulu,
e) Bölgeler kurulu,
f) Sosyal işler ve aktiviteler kurulu,
g) Eğitim ve Yayın kurulu,
h) Üye ilişkileri, dilek ve şikâyetler kurulu,
ı) Girişimcilik ve projeler kurulu,
j) Parlamento ve kamu ilişkileri kurulu
k) E-ticaret ve dijitalleşme kurulu
l) Nilüferler yetişiyor eğitime destek fonu kurul

 

MADDE 19: Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

MADDE 20: Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

1.     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, dernek amacını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak,

2.     Yönetim kuruluna bağlı olan çalışma kurullarının atamalarını yapmak ve çalışmalarını denetlemek,

3.     Üyelerin ticari gelişimini sağlayıcı çalışmalar yapmak, resmî ziyaretlerde bulunmak, toplantılar düzenlemek, üyelerin tanışma ve dayanışmasına rehberlik etmek,

4.     Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

5.     Mevzuatın kendisine yetki verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

6.     Şubelerin ve oluşturulan komite, kurul, konsey ve diğer organların işleyişi başta olmak üzere gerekli gördüğü konularda dernek etkinliklerini düzenlemek için yönergeler hazırlamak,

7.     Dernek tarafından düzenlenen etkinliklerde; Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda verilen görevleri yerine getirmek.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

MADDE 21: Seçimli gerçekleştirilen genel kurulu takip eden 30 gün içinde dernek başkanı tarafından, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve yüksek danışma kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

 

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 22: Denetleme kurulu, dernek asil üyeleri arasından, üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulda seçilir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır. Görev süresi iki yıldır. Bu kurul, derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek, üç ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Yönetim kurulu, her türlü hesap ve işlem dosyalarını, talep halinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim kurulu, denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde, denetleme kurulu tutanakla bunu tespit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara ayrıca iletir. Çalışma usulü, yetki, görev ve sorumluluklar bir yönerge ile belirlenir.DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 23: Dernekte, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ


MADDE 24: Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı ile leasing konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

MADDE 25: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.

Dernek, genel kurulca şube açılmasına karar verilmesi üzerine, şube açılacak ilde ikamet eden, dernek tüzüğünün "üyelik" başlığını taşıyan altıncı maddesindeki şartları haiz en az yedi kişilik şube kurucular kuruluna yönetim kurulu tarafından şube kuruluş işlemlerini yapma yetkisi verilir. Şube kurucular kurulu mevzuatın öngördüğü şekilde şube kuruluş bildirimi ile gerekli belgeleri şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

MADDE 26: 

Şubeler mevzuat, tüzük ve yönetim kurulu tarafından çıkarılan yönergeler doğrultusunda genel merkeze bağlı, genel merkez ile ilişkileri ve yetkileri belirlenmiş, varlığı ve hakları genel merkez bünyesine dâhil, bulunduğu yörede genel merkez amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kendi yönetim kurulu kararı ile çalışmalarda bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden ötürü genel merkezin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine kayıtlı tüzel kişiliği olmayan dernek iç organıdır. Şubenin her üyesi doğal olarak genel merkezin de üyesidir. Şubeler demeç ve açıklamalarında Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin tamamını temsil edemez, şubenin bulunduğu bölgeye ilişkin bilgi ve görüş paylaşabilir. Şubelerin, tüm mecralarda paylaşımları kurumsal bütünlüğü bozmayacak şekilde planlanarak, genel merkezin onayı alınır. Genel, siyasi ve ekonomik gündeme dair hususlar dâhil her türlü konuda açıklama ve beyan yetkisi sadece genel merkez yönetim kurulu başkanına veya genel merkez yönetim kurulunun yetki vereceği kişiye aittir.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

MADDE 27: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

 

Şube genel kurulu: her yıl genel kurulun toplanmasından 2 ay önce, ekim ayında olağan şekilde toplanır. Şube genel kurulunun görevleri;

a)Oy kullanma hakkına sahip üyeler arasından aşağıda belirtilen istisnalar dışında şube üye sayısı 1-50 (50 dahil) üye sayısına kadar 7 asil 7 yedek üye, şube üye sayısı 51-80 (80 dahil) üyeye kadar 9 asil 9 yedek, şube üye sayısı 80 üyeden fazla ise 11 asil 11 yedek üyeden oluşan şube yönetim kurulunu gizli oy ile iki yıllık çalışma dönemi için seçmek,

b)Şube yönetim kurulunun çalışma döneminde yapmış olduğu harcamaları incelemek, ibra etmek ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi onaylamak,

c)Şubenin gayrimenkul almasına ve satmasına ilişkin konularda genel merkez yönetim kurulundan yazılı olarak onay almak,

d)Dernekler Kanunu Mevzuatı ve tüzükten doğan yükümlülükleri yerine getirmektir.

f) Şube yönetim kurulu: yukarıda belirtilen istisnalar dışında şube genel kurulunda oy kullanma hakkına sahip üyeler arasından gizli oyla seçilen bu maddenin a bendinde belirlenen sayıda üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi genel merkez yönetim kuruluna ilişkin esasların kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Şube yönetim kurulunun başlıca hak ve görevleri genel merkez yönetim kurulunca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir. Görev süresi iki yıldır.

g) Şube denetleme kurulu: Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi genel merkez denetleme kuruluna ilişkin esasların kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Başlıca hak ve görevleri genel merkez yönetim kurulunca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir. Şube organlarının işleyişinde mevzuata ve dernek tüzüğüne aykırı hareket tespit edildiği takdirde ilgili organ dernek veya şube genel kurulu tarafından görevden alınır. Görevden alınan kişilerin yeri, yedek üyelerin daveti ile tamamlanamadığı hallerde, en geç üç ay içinde genel kurula gitmek kaydıyla genel merkez yönetim kurulu tarafından atama yapılabilir.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Temsil Edilmeleri

MADDE 28: 

Şubelerin olağan genel kurulu, yılda bir, Ekim ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanması zorunludur.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar, genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılım hakkına sahiptir.

Şube sayısı üçten fazla olması durumunda, şubede kayıtlı her yirmi üye için bir; arta kalan üye  sayısı  ondan fazla ise bu üyeler için de bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna, en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır. Ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar, genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 29: Disiplin kurulu, dernek asil üyeleri arasından, üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulda seçilir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır. Görev süresi 2 yıldır. Disiplin kurulu, yönetim kurulunca kendilerine intikal ettirilecek konular hakkında inceleme yaparak, görüş verir. Kararları tavsiye niteliğindedir. Çalışma usulü, yetki, görev ve sorumlulukları bir yönerge ile belirlenir.

YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 30: Yüksek danışma kurulu, on dokuz asil ve on dokuz yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulda seçilir. Yüksek danışma kurulu üyeleri, dernek asil üyeliği 5 yılı geçmiş olan asil üyelerden, onur üyeliği devam eden kurucu üyelerden, önceki yönetim kurullarında başkan vekilliği, başkan yardımcılığı, genel sekreterlik, saymanlık, disiplin veya denetleme kurulu başkanlıkları yapmış asil ve onur üyeleri arasından seçilir. Derneğin eski başkanları ve kurucuları yüksek danışma kurulunun doğal üyeleridir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır.

Yüksek danışma kurulunun görev süresi 2 yıldır.

Yüksek danışma kurulu, dernek çalışmalarını değerlendirir ve yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde görüşlerde bulunur. Çalışma usulü, yetki, görev ve sorumlulukları bir yönerge ile belirlenir.

 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 31: Derneğin tüzüğü, genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğuyla değiştirilebilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 32: Derneğin gelirleri şunlardır:

1- Giriş aidatı ve üye aidatı; 

Yeni üye, yönetim kurulunca belirlenecek giriş aidatını öder.

Ayrıca üyeler her yıl ocak ayında genel kurulca belirlenecek olan yıllık aidatı öderler. Aidatlar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve zamanı, üyenin talebi de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tespit edilir. Derneğe kabul edilen üye, kabul edildiği ay itibariyle, dernek aidatını düzenli olarak öder. Dernek onur üyelerin aidat ödemeleri isteğe bağlıdır.

2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

3- Derneğin mal varlığından ve sosyal tesisten elde edilecek gelirler,

4- Bağışlar ve yardımlar,

5- Yardım toplama kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6- Derneğin iktisadi işletmesinden gelirleri;

Dernek iktisadi alanlarda faaliyet göstermek üzere iktisadi işletmeler kurabilir ve işletebilir, işletme şekli konularında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir.

 

Bütçe dönemi iki olağan şube genel kurulu devresi arasıdır. Şubeler, Genel kurullarında onaylanmış kesin bütçelerini ve tahmini bütçelerini genel merkez Yönetim Kurulu’na iletirler. Bütçesinde açık bulunan şube yönetim kurulu, genel merkez yönetim Kurulu’nca görevden alınabilir. Şube yönetim kurulu her üç ayda bir gelir ve giderlerine ilişkin bilgileri genel merkez Yönetim Kurulu'na bildirmek zorundadır.

 

Bu maddenin son fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla,

1- Şubelerin yeni üyelerin giriş aidatının yüzde ellisi (%50) ve yıllık aidatlarının yüzde kırkı (%40) genel merkeze kalacak şekilde hesaplanır ve genel merkez hesabına yatan giriş aidatı ve aidatların şubelere aktarılacak kısmı 3 ayda bir hesaplanarak şubeye gelir olarak aktarılacaktır.

2- Şubece yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, seminer, panel, yemek gibi sosyal, kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler,

3- Şubenin malvarlığından elde edilen gelir,

4- Bağışlar ve yardımlar,

5- Diğer gelirler

Şube yıllık aidatların ve giriş aidatlarının genel merkez hesabına yatırılmasını izleyen 30 gün içinde şubenin gelirlerinden zorunlu giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının %10 Nilüferler Yetişiyor Eğitim Destek Fonuna aktarıldıktan sonra kalan miktarı şube hesabına transfer edilecektir. Ancak şube üyeleri dahil tüm dernek üyelerinin aidatlarının tüzükte belirlenen süreler içerisinde ödenmemesi sebebiyle dava ve icra takibi dahil her türlü hukuki yola başvurulması münhasıran genel merkez yönetim kurulu’nun yetkisinde olup, hukuki yollara başvurulması halinde, ödemenin kime yapıldığına bakılmaksızın başvuru tarihinden itibaren yapılacak her türlü ödeme ve tüm ferileri derneğin geliri sayılır ve ilgili şubeye masraflar düşüldükten sonra aktarılır.

 

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 33: Dernek, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesine göre çıkarılan yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

GELİR VE GİDERLERDE USÜL

MADDE 34: Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır. Giderler harcama belgesiyle yapılır. Yapılacak harcamalar, yönetim kurulu kararı ile olur. Bu belgenin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi, derneğin saymanıdır. Sayman dışında kimse makbuz düzenleyemez. Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserlere ilan vererek bunlar karşılığında yardım toplanamaz.

Alındı belgeleri ve yetki belgelerinin şekli, düzenlenmesi, onaylanması ve diğer hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesine göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine uyulur.

Derneğin ihtiyacı olmayan taşınır demirbaşlar satılabilir ya da hibe edilebilir. Bu konuda yönetim kurulu yetkilidir.

Gelirlerin toplanmasında nakit, banka havalesi veya POS cihazı yolu ile mail order sistemi uygulanması esastır. Onay belgesi düzenlenecek alındı belgesine iliştirilir. Gelir ve giderler, ilgili deftere sayman tarafından işlenir. Üyeden alınan aidat ve yardımlar, üye kayıt defterine genel sekreter tarafından işlenir ve kayıtlar muntazaman tutulur. Sayman, dernek gelir ve gider durumunu, aylık olarak, yönetim kurulunun bilgisine sunar. Ayrıca yılda bir alınacak denetleme raporu, üyelerin e-posta adreslerine düzenli olarak gönderilir.


TAŞINMAZ MAL EDİNME

MADDE 35: Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. Olağan genel kurul kararı ile hibe ve terk edebilir. Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren en geç bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI

MADDE 36: Dernek, gerek görüldüğünde, yardım sandığı kurabilir.

 

LOKAL AÇMA

MADDE 37: Dernek merkezinin bulunduğu il sınırları içinde, mahallin en büyük mülki amirliğinden izin alarak ve kanunlara aykırı davranmamak şartıyla lokal açıp işletebilir.

 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

MADDE 38: Genel kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler, usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları, üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

MADDE 39: Fesih halinde, derneğin menkul ve gayrimenkul malları, Ankara Çocuk Esirgeme Kurumuna, Seyran bağları Huzurevine ve TSK Mehmetçik Vakfı’na eşit olarak devredilir.

MADDE 40: Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır. Derneğin kanuni ikametgâhı, Ankara’dır.

 

 

MADDE 41:  Dernek kurucuları;

ADI VE SOYADI:                  UYRUĞU:       MESLEĞİ:                                  İKAMETGÂH ADRESİ:

1-ÖZCAN ERDOĞAN               T.C.          MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ       KARYAĞDI SOK.28/9 ANKARA

2-OSMAN BULDAN                 T.C.           AVUKAT                                       BİLLUR SOK.52/8 ANK.

3-SELDA YÜKSEKBAŞ            T.C.          EKONOMİST                                GÜNEŞLİ MAH.3.SOK 55 ADANA 

4-UFUK  BAYRAKTAR            T.C.          PEYZAJ Y. MİMARI              KERESTECİLER SİT.H BLOK 25 ANKARA

5-HIFZI KURUŞA                     T.C.           İŞLETMECİ                                   ŞENOL CAD.84/3 ANKARA

6-ASIM ÇALIŞ                          T.C.           İHRACAT UZMANI                      SEÇMENLER SOK 17/20 ANKARA

7-MÜNİR ÖZDEN                     T.C.           KİMYA SANAYİCİSİ                    OSTİM 31 SOK. 71 ANKARA

8-CEBBAR DOĞRU                  T.C.           EKONOMİST                                BİRLİK MAH.43 SOK.11/4 ANKARA

9-ŞEMSEDDİN ÇAĞMAN        T.C.           BANKA MÜDÜRÜ                      ÇATALLI SOK.40/19 ANKARA

10-Ö.METİN GÜÇDEMİR         T.C.           REKLAM TASARIMCISI           ŞAŞMAZ 27 SOK. 6 ANKARA

11-ONUR KEMAL GÜVEN       T.C.           DİŞ HEKİMİ                                MEŞRUTİYET CAD.36/19 ANKARA

12-İRFAN KURMALI                 T.C.            ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ       ANGORA EVLERİ E12 BLOK 3 ANKARA

13-OLCAY ERKUT                     T.C.            MATBAACI                                  SÜMER SOK.12 A ANKARA

14-SUNAT ATUN                   K.K.T.C.          EKONOMİST                       KENTLİLER SOK.33 G.MAĞUSA/K.K.T.C.

 

 

 

 

 

“Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.”