Hakkımızda

Tüzük

GENÇ GİRİŞİM VE YÖNETİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1. Derneğin adı, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’dir. Merkezi Ankara’dadır. Logo olarak, dünya ekseni üzerine, insan objesi olan kırmızı ve mavi renkli bir örneği ilişik logo kullanır.


DERNEĞİN AMACI

MADDE 2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları doğrultusunda Türkiye’nin ve Türk halkının demokratik, sistemli ve planlı düzen içinde kalkınıp ticari, sosyo-ekonomik eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesini, teknoloji, sermaye, görüş alışverişi ve koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak, girişimcilerin ürettiği mal ve hizmetlerin yurtdışına pazarlanması ve ihracatın artırılması konusunda çalışmalar yapmak, başta ihracat mevzuatı olmak üzere girişim sektörünü ilgilendiren her türlü mevzuat hakkında üyelerini bilgilendirmek, sektörün karşılaştığı sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunup, sorunun giderilmesini talep etmek ve takip etmek, kamu ve özel sektördeki yöneticilerin girişim sektörü ile birlikte bulunarak ülke kalkınması konusunda ortak hareket etmelerini sağlamak, kent sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, yoksul aile ve öğrencilere, yaşlılara, eğitim kurumlarına yardım etmek, üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak ve ticareti geliştirmek, kaynaklarını iyi kullanan üretken bir toplum olma yolunda genç girişimci ve yöneticilerin üzerine düşenin gerçekleşmesine çalışmaktır.

            Dernek amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

 1. Türk ekonomisinin kalkınması ve gelişmesi için serbest meslek erbaplarını, esnafı, tüccarı, ticaret erbabını, bilim ve ilim sahibi tüm girişimcileri, kamu ve özel sektör yöneticilerini bir araya getirerek, ülke yararına çalışmalarda bulunmak, bunları bünyesinde toplayarak, teşkilatlanıp gelişmeleri için gerekli çalışmaları teşvik edip yardımcı olmak,
 2. Ulusal ekonominin gelişmesi için kalkınma, ihracat, ithalat, yatırım, döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak, özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyeleri teşvik etmek, rehberlik etmek, yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde üye şirket ve iş adamlarımızın referans, bilgi, güven, işbirliğini temin etmek,
 3. Ekonomik kurallara uygun olarak, hür girişimin yurt kalkınmasında ulusal çıkarlarımıza uygun olarak faaliyetler göstermesini sağlamak, mesleki sorunlara çözüm üreterek ilgili mercilere duyurmak ve takip etmek,
 4. Eğitim ve öğretimi, kalkınmanın temel unsurlarından biri kabul ederek, bu alanda öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmek, eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli yardımları yapmak, yoksul öğrencilere ve şehit ailesi çocuklarına eğitim, giyim vs. yardımlar yapmak, öğrenci dersliği yapmak, burs vermek, verilecek bursun miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve burs öğrencilerinin başarısızlığı durumunda burslarının kesilmesi,
 5. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması için ülkenin ekonomik gücü oranında ulusal tasarrufların halka yönelmesini teşvik etmek, ulusal ekonominin dışa bağımlı olmaktan kurtarılması için yapılacak çalışmaları teşvik etmek,
 6. Türk girişimcisine, gelişmiş ekonomiler karşısında rekabet sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak, dünyada rekabet edebilecek ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması konularında yardımcı olmak ve yönlendirmek,
 7. Ekonomik hayata uygun olabilecek tarzda ülke içinde ve dışında fuarlar, sergiler düzenlemek, düzenlenecek fuar ve sergileri takip ederek, Dernek çatısı altında bu organizasyonlara katılımı sağlamak,
 8. Üyelerini bilgilendirmek amacıyla, mevzuatlar konusunda paneller, seminerler düzenlemek veya üyelerin benzer etkinliklere katılmasını teşvik etmek ve yardımcı olmak,
 1. Yerli ve yabancı bilumum odalar, birlikler, kooperatifler, vakıflar, dernekler, mesleki teşekküller ve benzerleri ile doğrudan veya dolaylı olarak işbirliği yapmak, ülke tanıtımına katkıda bulunmak, ticari ilişkilerin kurulmasına rehberlik etmek,
 2. Yasanın verdiği imkânlar ölçüsünde, Tüzük amaçları doğrultusunda federasyonlara, konseylere katılarak ayrıca derneklere üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir, Bu konularda her türlü katılım ve ayrılma kararı almakta Genel Kurul yetkilidir.
 1. Amaçlarının gerçekleşebilmesi için yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından yararlanarak, toplantılar, kurslar, konferanslar düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, internet sitesi yayını yapmak,
 2. Dernek amacına uygun olarak taşınır ve taşınmazlar almak, bunlar üzerine leh ve aleyhinde iştira hakkı, kira, şufa, ipotek, rehin, bedelsiz olarak devir ve temlik, fekke ve terkine karar vermek.
 3. Kooperatifler kurulmasına öncülük ederek, üyelerin mesken veya işyeri edinmesini sağlamak,

    14.Tüzüklerinde aynı amaçları paylaşan diğer derneklerle kardeş dernek uygulamasına geçerek, ortak faaliyetlerde bulunmak, ortak girişimlerde bulunup karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak,

 1. Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar yapmak, uyum mevzuatları hakkında üyeleri bilgilendirmek,
 2. Yüce Önder Atatürk’ün dediği gibi, zamanında bu ülke için emek vermiş bulunan yaşlılarımıza sahip çıkarak, huzurevlerine sosyal yardımlar yapmak, bu amaçla organizasyonlar düzenlemek, tefriş ve tadilat yapmak,
 3. İlgili mülki amirlikler ve belediyelerle temasa geçerek, yaşanılan kente hizmet ilkesiyle, kent sorunlarının çözümü için paneller düzenlemek, kentle ilgili hizmetlerde mali gücü ölçüsünde yardımlarda bulunmak, sponsorluk etmek, aşevleri kurmak, hastanelerde oda vs. tefriş ve tadilatı yapmak,
 4. Engelli vatandaşlara iş imkânı sağlanması konusunda çalışmalar yapmak, engelliler için düzenlenecek organizasyonlara katılmak, sponsorluk yapmak,

    19.Dernek üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, geceler,  piknik, sportif organizasyonlar, kokteyller vs. düzenlemek, sosyal tesis işletmek ve tüzükteki amaçları gerçekleştirmek için diğer faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalar yapmaktır.             


DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE 3: Derneğin kurucuları ve kimlik bilgileri, 39 ncü maddesinde gösterilmiştir.


DERNEĞE ÜYE OLMA

MADDE 4:

A)ASİL: Fiil ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Üye olmak için yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorunludur. Türk vatandaşı olmayanların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Onur üyeliği için ikamet şartı aranmaz.
B) ONUR ÜYELİĞİ:İlim ve iş alemine mensup kişilerden uygun görülenlere, yönetim kurulu kararıyla onur üyeliği verilebilir. Bununla birlikte on yıl süreyle dernek asil üyesi olup mali, vecibelerini yerine getiren 50 yaşını doldurmuş asil üyeler talepleri halinde asil üyelikten onur üyeliğine yönetim kurulu kararıyla geçebilirler. Onur üyeleri, Dernek faaliyetlerine katılabilirler ancak Genel Kurulda oy kullanamazlar ve Yönetim Kurulunca çalışma kurullarına atanabilirler. Aidat ödemeleri ihtiyaridir. 

ÜYELİK HAKLARI

MADDE 5:Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içerisinde, üyeliğe kabul veya ret şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Üyeliğe kabulde, iyi ahlak sahibi ve dürüstlük aranır. Üyeliğe kabul etmeme halinde, gerekçe belirtme zorunluluğu yoktur. Dernek Genel Sekreteri, kabul edilen üyeyi, dernek üyelerine duyurur ve kabulle ilgili işlemleri yapar.

MADDE 6: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, milliyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyeler, dernek faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir. Üyelerle haberleşmede e-posta yolu esastır.

MADDE 7: Kamu ve özel sektör yöneticileri de üyelik başvurusunda bulunabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşun mevzuatında üye olmalarını engelleyici hüküm yer almaması gerekir.
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 8: Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Üye, ayrılma isteğini yazılı olarak Dernek Merkezine elden, derneğe ait e- posta veya faks yolu ile bildirir. Üyenin ayrılma isteği, dernek merkezine ulaştığı tarihten geçerli olmak üzere dernek defterine işlenir. İstifa eden üye -varsa-  birikmiş borçlarını öder. Üyenin ayrılmasında ileri sürdüğü gerekçe ve istifa şekli, dernek etiğine aykırı olması halinde, üye disiplin kuruluna sevk edilir. Dernek Genel Sekreteri, üyelikten çıkan üyenin terkinle ilgili işlemleri yapar.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9:
A) Üyelerden kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı, derneğe zarar verici sözlü veya yazılı eylem veya işlem yapanlar, ticari ahlaka uygun olmayan davranış ve tutum içine girdiği yolunda üyeler tarafından ihbar ve şikayet edilenler ile yönetim kurulu kararı sevki gerekli görülen üyeler disiplin kuruluna sevk edilirler.

B)Yazılı ihbardan sonra altı aylık birikmiş aidat borcu olan üyeler disiplin kuruluna sevke gerek duyulmadan yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir. Dernek Genel Sekreteri, dernek üyeliğinden çıkarılma kararı kesinleşen üyenin terkinle ilgili işlemleri yapar.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım ve giriş ve yıllık aidatları geri isteyemezler. Birikmiş aidat borçlarını ödemeleri zorunludur. Bununla birlikte, Dernek tarafından verilen üyelik plaketi, flama ve rozeti, bir tutanakla iade eder. Aksi halde, yasal yola müracaatla, tahsil ve teslimi sağlanır.DERNEK ORGANLARI

MADDE 10: Dernek organları;

A)Genel Kurul,

B)Yönetim Kurulu,

C)Denetleme Kurulu,

D)Disiplin Kurulu,

E)Yüksek Danışma Kurulu’dur.

DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

MADDE 11: Dernek genel kurulu, derneğin asil üyeleri ile şube sayısı üçe kadar şube üyelerinin tamamından, şube sayısı üçten fazla olduğu zaman ise şubelerce seçilen delegelerden oluşur. Onur üyeleri, dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.

Genel Kurul;   

a) Her yıl OCAK ayında Bir yıl seçimli bir yıl seçimsiz olarak olağan genel kurul yapılır,

b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine her zaman olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ

MADDE 12:Genel kurul, yönetim kurulunca, en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir. Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda yerine getirilir.

 

 

MADDE 13: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 14: Genel Kurul Toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurul kararı yayınlandığı gün derneğe 6 aylık borcu bulunan borçlu üye listesi dernek merkezinde askıya çıkartılır.


Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen, listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği temsilci oy kullanır. Buna ilişkin tüzel kişinin karar defter sureti istenir. Onur üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Dinleyici bölümünde otururlar. Kararlar mevcudun salt çoğunluğuyla alınır.

Genel Kurul, Dernek Başkanınca yapılacak konuşma ile açılır ve gündem maddelerine geçilir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve başkan vekili ile yeteri kadar kâtip seçilerek, Divan oluşturulur. Toplantının yönetimi, Divan başkanına aittir. Kâtipler, toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulda üyelerden gelecek sorulara, Dernek Başkanının görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi cevap verir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15: Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular şunlardır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. a) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması; satın alınacak taşınmazlarla ilgili olarak bankalardan kredi çekmek ve yapılacak kredi sözleşmelerini imzalamak, bu kredi sözleşmelerinin icap ettirdiği teminat ve ipotekleri vermek ve bunların fekkini istemek hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi
  b) Derneğe ait mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 6. Derneğin isminin değiştirilmesi,  federasyona katılması veya ayrılması için karar almak, yurt içi ve yurt dışında şubeler açılması için karar alınması ve işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Derneğin fesih edilmesi,
 9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 16: Yönetim Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından, on dokuz asil, on dokuz yedek üyeden oluşmak üzere, genel kurulda seçilir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır. Görev süresi iki yıldır. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

İlk toplantı, en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Sırasıyla, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, dört Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Basın Sözcüsü, Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Üye, Dış İlişkilerden Sorumlu Üye, Parlamentolarla İlişkilerden Sorumlu Üye, Organizasyonlardan ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Üye, Sportif Aktivitelerden Sorumlu Üye, Dilek ve Şikayetler Kurulundan Sorumlu Üye, Üye Kabul ve İlişkilerinden Sorumlu Üye, Eğitim ve Projelerden Sorumlu Üye, AR-GE ve ÜR-GE den Sorumlu Üye, Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Üye, seçilir. Genel Sekreter, Dernek Başkanına bağlı olarak, Yönetim Kurulu kararlarının yürütülmesinden sorumludur. Başkan Vekili, başkanın katılamadığı toplantı ve görüşmelerde, Başkan adına hareket eder ve Başkanın vereceği görevleri yapar. Başkan yardımcıları ise Genel Sekreter ile birlikte derneğin diğer kurullarının ve projelerin koordinesinde görev yaparlar. Diğer yönetim kurulu üyeleri kendi sorumluluk alanlarında görev yaparlar. Üyelere bilgilendirme amaçlı sms ve e-posta yollayabilir. Dernek yönetiminde şeffaflık ve özveri esastır.

Yönetim Kurulu, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir ve kapatabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Toplantı günleri, Kurulca tespit edilir. En geç on beş günde bir olağan toplantı yapılır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair karar, süre verilerek ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yönetim Kurulunca verilir.             

Dernek İcrai organı olan Yönetim Kuruluna bağlı olarak;

a)Ticaret ve İş Geliştirme Kurulu,
b)Dış İlişkiler Kurulu,
c)Mesleki Sorunlar ve AR-GE Kurulu,
d)Üye Kabul Kurulu,
e)Bölgeler Kurulu,
f)Sosyal İşler ve Aktiviteler Kurulu,
g)Sportif Aktiviteler Kurulu,
h)Yayın Kurulu,
I)Üye Dilek ve Şikayetler Kurulu,
j)Eğitim ve Projeler Kurulu,
k)Parlamento ve Kamu Kurulu

                 

çalışma kurulu olarak, görev yapar. Yönetim Kurulu gerek gördüğü konularda kurul açabilir. Kurul Başkanları ve üyeleri, Yönetim Kurulunca atanır. Her kurulun sorumluluğu, Dernek başkanı tarafından bir yönetim kurulu üyesine verilir. Yönetim Kurulu ile Çalışma Kurullarının Çalışma Usulü, Yetki, Görev ve Sorumlulukları bir yönerge ile belirlenir.                 

 

MADDE 17: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

MADDE 18: Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, dernek amacını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak,

      2.Yönetim Kuruluna bağlı olan çalışma kurullarının atamalarını yapmak ve çalışmalarını denetlemek,

 1. Üyelerin ticari gelişimini sağlayıcı çalışmalar yapmak, resmi ziyaretlerde bulunmak, toplantılar düzenlemek, üyelerin tanışma ve dayanışmasına rehberlik etmek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Mevzuatın kendisine yetki verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

MADDE 19: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Dernek Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

 

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 20: Denetleme Kurulu, dernek asil üyeleri arasından, üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere, genel kurulda seçilir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır. Görev süresi iki yıldır. Bu kurul, derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek, üç ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Yönetim Kurulu, her türlü hesap ve işlem dosyalarını, talep halinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorluk çıkardığı taktirde, Denetleme Kurulu tutanakla bunu tespit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara ayrıca iletir. Çalışma Usulü, Yetki, Görev ve Sorumlulukları bir yönerge ile belirlenir.


DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 21:Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ        

MADDE 22:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı, leasing konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

MADDE 23: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

MADDE 24: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

MADDE 25: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

MADDE 26: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, yılda bir, Ekim ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 27: Disiplin Kurulu, dernek asil üyeleri arasından, üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulda seçilir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır. Görev süresi 2 yıldır. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca kendilerine intikal ettirilecek konular hakkında inceleme yaparak, görüş verir. Kararları tavsiye niteliğindedir. Çalışma Usulü, Yetki, Görev ve Sorumlulukları bir yönerge ile belirlenir.

YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 28: “Yüksek Danışma Kurulu, on dokuz asil ve on dokuz yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulda seçilir. Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri, dernek asil üyeliği 5 yılı geçmiş olan asil üyelerden, geçmiş dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış kişilerden, onur üyeliği devam eden kurucu üyelerden önceki yönetim kurullarında başkan vekilliği, başkan yardımcılığı, genel sekreterlik, saymanlık, disiplin kurulu, denetleme kurulu başkanlıkları yapmış asil ve onur üyeleri arasından seçilir. Derneğin eski başkanları ve kurucuları Yüksek Danışma Kurulu’nun doğal üyeleridir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır.

Yüksek Danışma Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır.

Yüksek Danışma Kurulu, Dernek çalışmalarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüşlerde bulunur. Çalışma Usulü, Yetki, Görev ve Sorumlulukları bir yönerge ile belirlenir.”

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 29: Derneğin tüzüğü, genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğuyla değiştirilebilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 30: Derneğin gelirleri şunlardır:

 1. Giriş aidatı ve üye aidatı,

      2.Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

 1. Derneğin mal varlığından ve sosyal tesisten elde edilecek gelirler,
 2. Bağışlar ve yardımlar,
 3. Yardım toplama kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

            Üyeler her yıl ocak ayında genel kurulca belirlenecek olan yıllık aidatı öderler. Yeni üye yönetim kurulunca belirlenecek olan giriş aidatını ayrıca öder. Aidatlar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve zamanı, üyenin talebi de göz önüne alınarak Yönetim Kurulunca tespit edilir. Derneğe kabul edilen üye, kabul edildiği ay itibariyle, dernek aidatını muntazaman öder. Dernek üyesi olup 10 yıl süreyle üzerine düşen mali vecibelerini yerine getiren ve 50 yaşını doldurmuş asil üyelerden talepleri üzerine yönetim kurulunca onur üyesi olan üyelerin aidat ödemeleri ihtiyaridir.

 1. Dernek iktisadi alanlarda faaliyet göstermek üzere iktisadi işletmeler kurabilir ve işletebilir. İşletme şekli konularında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir.

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 31: Dernek,5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesine göre çıkarılan Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

 GELİR VE GİDERLERDE USÜL

MADDE 32: Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır. Giderler harcama belgesiyle yapılır. Yapılacak harcamalar, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Bu belgenin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi, Derneğin Saymanıdır. Sayman dışında kimse makbuz düzenleyemez Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında yardım toplanamaz.

Alındı Belgeleri ve Yetki Belgelerinin şekli, düzenlenmesi, onaylanması ve diğer hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesine göre çıkarılan Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Derneğin ihtiyacı olmayan demirbaşlar satılabilir yada hibe edilebilir. Bu konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Gelirlerin toplanmasında nakit, banka havalesi veya POS cihazı yolu ile, mail order sistemi uygulanması esastır. Onay belgesi düzenlenecek alındı belgesine iliştirilir. Gelir ve giderler, ilgili deftere Sayman tarafından işlenir. Üyeden alınan aidat ve yardımlar, Üye Kayıt Defterine Genel Sekreter tarafından işlenir ve kayıtlar muntazaman tutulur. Sayman, dernek gelir ve gider durumunu, aylık olarak, Yönetim Kurulunun bilgisine sunar. Ayrıca yılda bir alınacak denetleme raporu, üyelerin e-posta adreslerine düzenli olarak gönderilir.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME

MADDE 33: Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren en geç bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN SANDIK KURMASI

MADDE 34: Dernek, gerek görüldüğünde, yardım sandığı kurabilir.

LOKAL AÇMA

MADDE 35: Dernek merkezinin bulunduğu İl sınırları içinde, mahallin en büyük mülki amirliğinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartıyla lokal açıp işletebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

MADDE 36: Genel Kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler, usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları, üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

MADDE 37: Fesih halinde, derneğin menkul ve gayrimenkul malları, Ankara Çocuk Esirgeme Kurumuna ve Seyran bağları Huzurevine eşit olarak devredilir.

 

MADDE 38: Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır. Derneğin Kanuni ikametgâhı, Ankara’dır.

MADDE 39: Dernek kurucuları;

ADI VE SOYADI      ;          UYRUĞU ;           MESLEĞİ;                              İKAMETGAHI;

1-ÖZCAN ERDOĞAN               T.C.          MÜLKİYE BAŞ MÜFETTİŞİ        KARYAĞDI SOK.28/9 ANKARA

2-OSMAN BULDAN                 T.C.           AVUKAT                                BİLLUR SOK.52/8 ANK.

3-SELDA YÜKSEKBAŞ             T.C.       EKONOMİST                          GÜNEŞLİ MAH.3.SOK 55 ADANA 

4-UFUK  BAYRAKTAR           T.C.     PEYZAJ Y. MİMARI                                                          KERESTECİLER SİT.H BLOK 25 ANKARA

5-HIFZI KURUŞA                    T.C.           İŞLETMECİ                            ŞENOL CAD.84/3 ANKARA

6-ASIM ÇALIŞ                        T.C.           İHRACAT UZMANI                  SEÇMENLER SOK 17/20 ANKARA

7-MÜNİR ÖZDEN                    T.C.           KİMYA SANAYİCİSİ                OSTİM 31 SOK. 71 ANKARA

8-CEBBAR DOĞRU                  T.C.           EKONOMİST                          BİRLİK MAH.43 SOK.11/4 ANKARA

9-ŞEMSEDDİN ÇAĞMAN          T.C.           BANKA MÜDÜRÜ                     ÇATALLI SOK.40/19 ANKARA

10-Ö.METİN GÜÇDEMİR          T.C.           REKLAM TASARIMCISI             ŞAŞMAZ 27 SOK. 6 ANKARA

11-ONUR KEMAL GÜVEN         T.C.           DİŞ HEKİMİ                             MEŞRUTİYET CAD.36/19 ANKARA

12-İRFAN KURMALI                T.C.            ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ           ANGORA EVLERİ E12 BLOK 3 ANKARA

13-OLCAY ERKUT                   T.C.            MATBAACI                             SÜMER SOK.12 A ANKARA

14-SUNAT ATUN                   K.K.T.C.       EKONOMİST                         KENTLİLER SOK.33 G.MAĞUSA/K.K.T.C.

 

 Copyright  GGYD